JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Missnöjd med dom eller handläggning i domstol

Vad gör jag om jag tycker att domstolen dömt fel?

Om du anser att domstolen har dömt fel och vill att domen ska ändras, måste du överklaga till en högre instans inom överklagandetiden.

Om du på grund av laga förfall inte har haft möjlighet att överklaga inom rätt tid kan du ansöka om återställande av försutten tid. Ansökan om återställande av försutten tid ska lämnas in till hovrätten om beslutet meddelats av en tingsrätt. Om beslutet har meddelats av hovrätt ska den lämnas in till Högsta domstolen.

Om du inte överklagar i rätt tid avvisas överklagandet. Det innebär att den högre instansen inte prövar ditt överklagande, och domstolens beslut kommer alltså inte att ändras. Det står i domen hur lång tid du har på dig att överklaga.

Vad gör jag om domstolen behandlat mig fel?

Du kan klaga hos Justitieombudsmannen (JO) om du anser att du själv eller någon annan blivit felaktigt behandlad av en domstol eller av en tjänsteman vid domstolen vid handläggning av ett ärende.

JO uttalar sig inte om en domstol gjort en riktig bedömning i sak, utan endast om domstolen har bemött parter och handlagt frågan på ett riktigt sätt.

Läs om hur en JO-anmälan går till på Justitieombudsmannens webbplats.

Om du anser att ett felaktigt beslut av en domstol har orsakat dig skada kan du begära ersättning hos Justitiekanslern (JK).

Varken JO eller JK kan ändra på domstolens beslut.

Vad innebär förtursförklaring?

Om domstolen inte handlägger ett mål eller ärende inom skälig tid har en part möjlighet att begära en s.k. förtursförklaring. Domstolschefen eller motsvarande avgör då om målet ska prioriteras i domstolen. Det finns inte någon blankett för begäran om förtursförklaring.

Vad innebär resning?

Resning innebär att domstolen kan pröva ditt mål igen, trots att du inte överklagat i rätt tid.

Domstolen kan bevilja resning till exempel om:

  • en ledamot i rätten eller en tjänsteman på domstolen har begått ett brott eller en förseelse som kan ha påverkat utgången i målet,
  • ett skriftligt bevis varit falskt eller ett vittne eller sakkunnig har ljugit och det kan ha påverkat utgången i målet,
  • det kommit fram nytt bevis av betydelse, eller
  • det är uppenbart att rättstillämpningen strider mot lag.

Ansökan om resning ska lämnas in till hovrätten om domen meddelats av en tingsrätt och annars till Högsta domstolen. Om resning beviljas är det i de flesta fall den domstol som senast dömt i målet som tar upp det till ny prövning.

Tidpunkten för när man senast måste ansöka om resning beror dels på om det är ett brottmål eller ett tvistemål, dels på varför man ansöker om resning. Om ansökan inte inkommit i rätt tid prövas den inte i sak.

Vad innebär domvilla?

En dom kan undanröjas på grund av domvilla om tiden för överklagandet gått ut. Det kan till exempel hända om:

  • målet tagits upp trots att det funnits rättegångshinder (till exempel att målet ska handläggas i en annan typ av domstol),
  • domen är skriven så att det inte framgår hur domstolen dömt, 
  • domen givits mot någon som inte varit delgiven på riktigt sätt (delgivning används när domstolen vill få bevis om att en handling kommit fram till mottagaren, exempelvis får den som är kallad till en rättegång ofta skriva under och skicka in en bekräftelse till domstolen på att man fått kallelsen) eller
  • det förekommit något annat grovt rättegångsfel som kan antas ha inverkat på målets utgång.

Skrivelsen ska ges in till hovrätten om domen meddelats av en tingsrätt och i annat fall till Högsta domstolen. Tidpunkten för när man senast måste klaga över domvilla beror på varför man klagar. Om klagan inte inkommit i rätt tid prövas den inte i sak.
Senast ändrad: 2017-11-07

Vad gör Domstolsverket?

Tänk på att Domstolsverket är en förvaltningsmyndighet som inte har någon tillsyn över domstolarnas dömande verksamhet. Läs mer om Domstolsverket.

Lagtext

Läs mer om resning i 58 kap. rättegångsbalken

Läs mer om domvilla i 59 kap. rättegångsbalken

Till rättegångsbalken

Länken öppnas i nytt fönster.