JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Överklaga domen till hovrätten

Tingsrättens dom kan överklagas till hovrätten av den som har dömts, av åklagaren och av brottsoffret. Detta måste göras skriftligen. Överklagandet ska ha kommit in till tingsrätten inom tre veckor från den dag domen meddelades.

Sista dag för överklagande finns angiven i domen. Hur man gör när man vill överklaga framgår närmare av domen. Överklagandet skickas till tingsrätten. Tingsrätten skickar överklagandet och alla handlingar i målet till hovrätten som gör en förnyad prövning av målet.

Prövningstillstånd till hovrätten

I vissa fall krävs prövningstillstånd för att hovrätten ska pröva målet på nytt i sin helhet, när så krävs framgår av domen. För att avgöra om prövningstillstånd ska ges, sätter en jurist vid hovrätten sig in i ärendet och redovisar det muntligt för tre juristdomare. Domarna gör sedan en bedömning av tingsrättens dom och om det finns skäl att ge prövningstillstånd. Ett skäl till att hovrätten ger prövningstillstånd är att rätten är tveksam till om tingsrätten dömt rätt.

Så går det till i hovrätten

När ett överklagande har kommit in till hovrätten och prövningstillstånd har beviljats om så krävs, förbereds målet på ungefär samma sätt som i tingsrätten.

Det som i dagligt tal kallas rättegång, heter på en domstol huvudförhandling. Vid huvudförhandling i brottmål deltar tre juristdomare och två nämndemän, om påföljden (straffet) väntas bli allvarligare än böter. Huvudförhandlingen i hovrätten går i stort till på samma sätt som i tingsrätten. En skillnad är naturligtvis att det redan finns en dom i målet.

Vissa brottmål avgörs utan huvudförhandling genom att juristdomare går igenom de handlingar som finns i målet och med stöd av vad som framkommer meddelar en dom eller ett beslut.
Senast ändrad: 2017-01-16

Laga kraft

Om ingen av parterna klagar på domen inom tre veckor kan domslutet inte längre ändras av högre domstol. Detta kallas att domen vunnit laga kraft och innebär att den kan verkställas.

Var finns hovrätterna?

Det finns sex hovrätter i landet:

Var och en av hovrätterna har ett geografiskt upptagningsområde, en domkrets.

Läs mer om hovrätterna.