JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Överklaga till Högsta domstolen

Högsta domstolen kan pröva mål som överklagas från någon av de sex hovrätterna i landet. I allmänhet krävs det prövningstillstånd för att Högsta domstolen ska ta upp ett mål.

Prövningstillstånd lämnas om Högsta domstolens dom eller beslut kan ge ledning för hur andra liknande fall ska bedömas (så kallat prejudikat).

Ett påstående att hovrätten har bedömt saken fel räcker därför normalt inte som skäl för prövningstillstånd. Hovrätten blir i praktiken högsta instans i de flesta mål.

I undantagsfall kan Högsta domstolen bevilja prövningstillstånd om det finns särskilda skäl för prövning t.ex. att det finns grund för resning eller att domvilla förekommit eller att målets utgång i hovrätten uppenbarligen beror på grovt förbiseende eller grovt misstag. Läs mer om resning och domvilla.
Senast ändrad: 2017-01-16

Högsta domstolen

Läs mer på Högsta domstolens webbplats.