Förbifart Stockholm

Webbsidans information har uppdaterats den 14 juli 2014.

Trafikverket har hos mark- och miljödomstolen ansökt om tillstånd till vattenverksamhet och hamnverksamhet för byggande och drift av E4 Förbifart Stockholm. Ansökningarna avser verksamhet som behöver tillstånd enligt miljöbalken. Parallellt med domstolens mål har Trafikverket prövat den arbetsplan som behövs enligt väglagen. Arbetsplanen fastställdes av Trafikverket den 25 oktober 2013. Regeringen har i beslut den 15 maj 2014 avslagit överklaganden av Trafikverkets beslut om fastställelse av arbetsplanen. I arbetsplanen prövas den nya vägens närmare sträckning och utformning, områden med tillfällig nyttjanderätt m.m.

Domstolens miljöprövning sker utifrån Trafikverkets ansökningar om tillstånd till följande verksamheter:

På en översiktskarta från Trafikverket beskrivs övergripande Förbifarten och vilken verksamhet som enligt Trafikverkets ansökningar omfattas av domstolens tillståndsprövning.

Handläggningen i mark- och miljödomstolen

  • Efter att ansökningarna kungjorts i november 2011 har synpunkter i tre omgångar kommit in från remissinstanser, sakägare, organisationer med flera.
  • Trafikverket har gett in yttranden med komplettering av ansökningarna, senast i början av juli 2014.
  • Domstolen håller huvudförhandling i mål M 3346-11 och M 1206-12 veckorna 36-38 med början den 2 september kl. 9.00 och i mål M 3342-11, M 3343-11 och M 3345-11 veckorna 42-44 med början den 16 oktober kl. 9.00. Förhandlingen äger rum i Piperska Murens lokaler, Scheelegatan 14 i Stockholm. I förhandlingsordningen finns närmare information om datum och tider för förhandlingens olika delar.  
  • En kungörelse om huvudförhandling m.m. har införts i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet. I kungörelsen redovisas de fastigheter som Trafikverket uppgett är berörda av vattenverksamhetutöver vad som angetts i ursprungliga ansökningar om tillstånd. 

Man kan ta del av ansökningarna och övriga handlingar hos följande aktförvarare:

  • Grundvattenbortledning: Marianne Karlsson, Trafikverket, Projekt Förbifart Stockholm, 171 73 Solna. Besöksadress Sundbybergsvägen 1, tel. 070-7245024.
  • Tillfällig hamn norra Lovö: Britt Majgren, Ekerö bibliotek, Box 206, 178 23 Ekerö. Besöksadress Mälarö Torg 7B, Kulturhuset Ekerö centrum, tel. 08-56039300
  • Tillfällig hamn Malmviken på Lovö: Britt Majgren, Ekerö bibliotek, Box 206, 178 23 Ekerö. Besöksadress Mälarö Torg 7B, Kulturhuset Ekerö centrum, tel. 08-56039300
  • Tillfällig hamn Sätra varv: Eva Haag, Skärholmens stadsdelsförvaltning, Box 503, 127 26 Skärholmen. Besöksadress Bodholmsplan 2, 6 tr, tel. 08-50824011.

I målet om tillstånd för Natura-2000-området Edeby ekhage (M1206-12) är handlingarna endast tillgängliga på domstolens kansli, Augustendalsvägen 20, Nacka Strand.

Handlingarna i de övriga målen är också tillgängliga på domstolens kansli.


Webbsidans information uppdateras vid beslut om den fortsatta handläggningen.
Senast ändrad: 2014-07-14
Dela med andra Skriv ut

Frågor kan ställas till följande kontaktpersoner på domstolen

Allmän information: 
domstolshandläggarna
Camilla Lindqvist,
tel. 08-561 656 48 och 
Helena Nilzén,
tel. 08-561 656 42

Juridiska frågor:
rådmannen Anders Lillienau, tel. 08-561 657 20

Tekniska frågor:
tekniska rådet Ola Lindstrand, tel. 08-561 657 17

Om ingen av dessa kan nås, tel. 08-561 656 40