Förbifart Stockholm

Webbsidans information har uppdaterats den 17 december 2014.

Mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt har i fem domar den 17 december 2014 gett Trafikverket tillstånd vid miljöprövning av verksamhet för Förbifart Stockholm. Domstolen har gett Trafikverket möjlighet att ta tillstånden i anspråk även om domarna överklagas.

Trafikverket har hos mark- och miljödomstolen ansökt om tillstånd till vattenverksamhet och hamnverksamhet för byggande och drift av E4 Förbifart Stockholm. Ansökningarna avser verksamhet som behöver tillstånd enligt miljöbalken.

De fem domar som meddelats den 17 december 2014 innebär sammanfattningsvis följande.

I mål M 3346-11 lämnas tillstånd till bortledning av grundvatten från de omfattande tunnlar och schakter som ingår i Förbifart Stockholm. Tillståndet förenas med villkor som anger krav för att begränsa påverkan från bortledningen. Tillståndet förenas också med villkor om buller, stomljud och vibrationer som tunnel- och schaktarbeten ger upphov till. Domstolen skjuter upp frågor om skadereglering under en prövotid om 10 år. Skaderegleringen ska omfatta påverkan från bortledningen av grundvatten men också påverkan från buller, stomljud och vibrationer från tunnel- och schaktarbeten. Trafikverket ska under prövotiden utreda om skada uppkommer på byggnader eller annan egendom och hur skador ska ersättas. Domen i mål M 3346-11 omfattar också tillstånd och dispens för åtgärder som kan påverka Sätraskogens naturreservat och Hansta naturreservat. Tillstånd lämnas vidare för Förbifart Stockholm enligt regler för Natura 2000-området Hansta vid Järvafältet i Stockholms kommun. 

Trafikverket avser att transportera bort hälften av bergmassorna från tunnelarbetena, cirka 10 miljoner ton, med fartyg via tre tillfälliga hamnar. Tillstånd till vattenverksamhet och hamnverksamhet lämnas

  • i mål M 3342-11 avseende tillfällig hamn på Norra Lovö i Ekerö kommun
  • i mål M 3343-11 avseende tillfällig hamn vid Malmviken på södra Lovö
  • i mål M 3345-11 avseende tillfällig hamn i Sätra i Stockholms kommun. 

Tillstånden till de tillfälliga hamnarna förenas med villkor som anger krav på hur buller ska begränsas.

I mål M 1206-12 lämnas slutligen tillstånd för Förbifart Stockholm enligt regler för Natura 2000-området Edeby ekhage på Lovö i Ekerö kommun. Tillståndet förenas med ett villkor som begränsar påverkan på grundvattennivån så att Natura 2000-området inte skadas.

Mark- och miljödomstolen har funnit att prövningen i målen inte ska omfatta frågor om hantering av bergmassor som avfall. Domstolen har bedömt att de bergmassor som Trafikverket inte använder i vägprojektet utgör en så kallad biprodukt, vilket innebär att massorna inte ska anses som avfall. Vid den bedömningen har beaktats att bergmassorna ska komma till användning i andra bygg- och anläggningsprojekt.

Trafikverket ges möjlighet att ta i anspråk tillstånden i mål M 3342-11, M 3343-11, M 3345-11 och M 3346-11 även om de överklagas. Mark- och miljödomstolens domar kan överklagas hos Mark- och miljööverdomstolen i Svea hovrätt.

Man kan ta del av ansökningarna och övriga handlingar hos följande aktförvarare: 

  • Grundvattenbortledning: Marianne Karlsson, Trafikverket, Projekt Förbifart Stockholm, 172 90 Sundbyberg. Besöksadress Solna Strandväg 98 i Solna, tel. 070-7245024.
  • Tillfällig hamn norra Lovö: Britt Majgren, Ekerö bibliotek, Box 206, 178 23 Ekerö. Besöksadress Mälarö Torg 7B, Kulturhuset Ekerö centrum, tel. 08-56039300
  • Tillfällig hamn Malmviken på Lovö: Britt Majgren, Ekerö bibliotek, Box 206, 178 23 Ekerö. Besöksadress Mälarö Torg 7B, Kulturhuset Ekerö centrum, tel. 08-56039300
  • Tillfällig hamn Sätra varv: Eva Haag, Skärholmens stadsdelsförvaltning, Box 503, 127 26 Skärholmen. Besöksadress Bodholmsplan 2, 6 tr, tel. 08-50824011.

I målet om tillstånd för Natura-2000-området Edeby ekhage (M1206-12) är handlingarna endast tillgängliga på domstolens kansli, Augustendalsvägen 20, Nacka Strand.

Handlingarna i de övriga målen är också tillgängliga på domstolens kansli.
Senast ändrad: 2015-01-14
Dela med andra Skriv ut

Frågor kan ställas till följande kontaktpersoner på domstolen

Allmän information: 
avdelning 4, 08-561 656 40

Juridiska frågor:
rådmannen Anders Lillienau, tel. 08-561 657 20

Tekniska frågor:
tekniska rådet Ola Lindstrand, tel. 08-561 657 17