Förbifart Stockholm

Webbsidans information har uppdaterats den 18 december 2013.

Trafikverket har hos mark- och miljödomstolen ansökt om tillstånd till vattenverksamhet och hamnverksamhet för byggande och drift av E4 Förbifart Stockholm. Ansökningarna avser verksamhet som behöver tillstånd enligt miljöbalken. Parallellt med domstolens mål har Trafikverket prövat den arbetsplan som behövs enligt väglagen. Arbetsplanen fastställdes av Trafikverket den 25 oktober 2013. I arbetsplanen prövas den nya vägens närmare sträckning och utformning, områden med tillfällig nyttjanderätt m.m. Information om processen för arbetsplanen finns på Trafikverkets webbplats.

Domstolens miljöprövning sker utifrån Trafikverkets ansökningar om tillstånd till följande verksamheter:

På en översiktskarta från Trafikverket beskrivs övergripande Förbifarten och vilken verksamhet som enligt Trafikverkets ansökningar omfattas av domstolens tillståndsprövning.

Handläggningen i mark- och miljödomstolen

  • Efter att ansökningarna kungjorts i november 2011 har synpunkter i två omgångar kommit in från remissinstanser, sakägare, organisationer med flera.
  • Domstolen har i september-oktober 2012 haft muntliga förberedelser i målen.
  • Domstolen har i protokoll den 30 oktober och 20 november 2012 gett Trafikverket tillfälle att komplettera ansökningarna i ett flertal avseenden. Trafikverket har våren 2013 gett in komplettering av ansökningarna.
  • Domstolen har i december 2013 gett remissinstanser, sakägare, organisationer m.fl. tillfälle att yttra sig över Trafikverkets komplettering senast den 31 mars 2014.
  • Domstolen planerar att hålla huvudförhandling i målet under hösten 2014. Enligt tidsplanen behandlas preliminärt mål om grundvattenbortledning m.m. (M 3346-11 och M 1206-12) vecka 36-38 och mål om hamnar (M 3342-11, M 3343-11 och M 3345-11) vecka 42-44, med vecka 45 som reservtid. Förhandlingen kommer att pågå två-tre dagar per vecka. Domstolen återkommer senast i juni 2014 med en närmare tidsplanering av förhandlingen. 
  • Tid för huvudförhandling meddelas på webbplatsen och i kungörelse i Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet.

Man kan ta del av ansökningarna och övriga handlingar hos följande aktförvarare:

  • Grundvattenbortledning: Marianne Karlsson, Trafikverket, Projekt Förbifart Stockholm, 171 73 Solna. Besöksadress Sundbybergsvägen 1, tel. 070-7245024.
  • Tillfällig hamn norra Lovö: Britt Majgren, Ekerö bibliotek, Box 206, 178 23 Ekerö. Besöksadress Mälarö Torg 7B, Kulturhuset Ekerö centrum, tel. 08-56039300
  • Tillfällig hamn Malmviken på Lovö: Britt Majgren, Ekerö bibliotek, Box 206, 178 23 Ekerö. Besöksadress Mälarö Torg 7B, Kulturhuset Ekerö centrum, tel. 08-56039300
  • Tillfällig hamn Sätra varv: Eva Haag, Skärholmens stadsdelsförvaltning, Box 503, 127 26 Skärholmen. Besöksadress Bodholmsplan 2, 6 tr, tel. 08-50824011.

I målet om tillstånd för Natura-2000-området Edeby ekhage (M1206-12) är handlingarna endast tillgängliga på domstolens kansli, Augustendalsvägen 20, Nacka Strand.

Handlingarna i de övriga målen är också tillgängliga på domstolens kansli.


Webbsidans information uppdateras vid beslut om den fortsatta handläggningen.
Senast ändrad: 2014-03-21
Dela med andra Skriv ut

Frågor kan ställas till följande kontaktpersoner på domstolen, säkrast måndagar kl 13.00-16.30

Allmän information: domstolshandläggarna Camilla Lindqvist, tel. 08-561 656 48 och Helena Nilzén, tel. 08-561 656 42

Juridiska frågor:
rådmannen Anders Lillienau, tel. 08-561 657 20

Tekniska frågor:
tekniska rådet Staffan Ljung, tel. 08-561 657 12

Om ingen av dessa kan nås, tel. 08-561 656 40