Mark- och miljödomstolen

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt börjar kommunicera elektroniskt fr.o.m. den 3 februari 2014

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har beslutat att i största möjliga mån övergå till elektronisk kommunicering med vanligt förekommande aktörer i domstolen. Det innebär att handlingar från domstolen skickas via e-post istället för i brev. Domstolen önskar också att handlingar till domstolen i normalfallet skickas enbart elektroniskt i PDF-format via e-post. Läs mer om denna förändring.

...............................................................................................................

De nya mark- och miljödomstolarna

Den 2 maj 2011 bildades fem mark- och miljödomstolar samt en Mark- och miljööverdomstol. Mark- och miljödomstolen är en särskild domstol inom den allmänna domstolsorganisationen vid bland annat Nacka tingsrätt. Mark- och miljödomstolens avgöranden överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, som är en del av Svea hovrätt i Stockholm.

Vad gör en mark- och miljödomstol?

Mål som mark- och miljödomstolen prövar som första instans delas upp i ansökningsmål, stämningsmål och mål om utdömande av vite. En annan måltyp som förekommer är talan som medlemmar i samfälligheter väcker mot föreningsstämmobeslut. Mark- och miljödomstolarna prövar dessutom överklaganden av beslut från länsstyrelserna och lantmäterimyndigheten samt ett antal andra myndigheter, s.k. överklagade mål.

Mark- och miljödomstolen handlägger emellertid inga brottmål och därmed inte heller brott mot miljöbalken enligt bestämmelserna i 29 kapitlet i balken. Sådana "miljöbrott" anmäls till allmän åklagare och handläggs sedan vid allmän domstol.

Till toppen

Vart överklagas domar och beslut?

Mark- och miljödomstolens domar och beslut överklagas till Mark- och miljööverdomstolen som är en avdelning inom Svea Hovrätt. Mark- och miljööverdomstolen är slutinstans i mål där det första beslutet har fattats av myndighet. I mål som har börjat i mark- och miljödomstol dömer Högsta domstolen som sista instans.

Till toppen

Inom vilket område dömer mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt?

Mark- och miljödomstolarnas domkretsar (verksamhetsområden) följer i stort de tidigare miljödomstolarnas domkretsar, men har anpassats till den administrativa indelningen av landet i län och kommuner.

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har följande domkrets:

Stockholms, Uppsala, Södermanlands, Gotlands, Västmanlands och Dalarnas län samt kommunerna Hallsberg, Kumla, Lekeberg, Lindesberg, Ljusnarsberg, Nora och Örebro.    

Länk till karta hos Sveriges Länsstyrelser och vattenmyndigheter (länken öppnas i nytt fönster).

Till toppen

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt

Mark- och miljödomstolen är indelad i två avdelningar (tingsrättens avdelning 3 och 4).

Den dömande personalen på mark- och miljödomstolen består av såväl ordinarie domare (rådmän) som tekniska ledamöter, s.k. tekniska råd. De tekniska råden har naturvetenskaplig eller teknisk utbildning och erfarenhet av sådana sakfrågor som domstolen prövar.

I vissa mål deltar även särskilda ledamöter. En av de särskilda ladamöterna ska ha erfarenhet av sakfrågor som faller inom Naturvårdsverkets, Boverkets eller Lantmäteriets verksamhetsområde. Den andre ska ha erfarenhet av industriell, kommunal eller areell verksamhet eller av sådana sakfrågor som faller inom nämnda förvaltningsmyndigheters verksamhetsområden. De särskilda ledamöterna är till skillnad från domarna och de tekniska råden inte anställda vid domstolen utan tjänstgör efter kallelse.

På mark- och miljödomstolen arbetar även beredningsjurister som handlägger mål, i första hand de överklagade målen, och föredrar förslag till domar och beslut. All korrespondens i de ofta mycket omfattande ansökningsmålen hanteras av avdelningens domstolshandläggare, som även bistår med protokollföring och arkivering m.m.

Till toppen
Senast ändrad: 2014-08-26
Dela med andra Skriv ut

Här kan du läsa informationsmaterial om 
De nya mark- och miljödomstolarna

Beställ en allmän handling