JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Byggandet av ny tunnelbana mellan Akalla och Barkarby kan starta

[2017-11-24] Nacka tingsrätt

Mark- och miljödomstolen har i dag gett Stockholms läns landsting (Förvaltningen för utbyggd tunnelbana) tillstånd att leda bort inläckande grundvatten. För tillståndet gäller ett antal villkor som sätter ramarna för vad landstinget får göra och på vilket sätt det ska göras. Landstinget kan starta anläggningsarbetena genast.

Landstingets ansökan om miljötillstånd

Bakgrunden till ansökan är att landstinget vill förlänga tunnelbanans blå linje från stationen i Akalla till Barkarby station via en ny station som benämns Barkarbystaden. Tunnelbanan ska löpa under mark hela den nya sträckan.

För att kunna anlägga och driva den nya tunnelbanan behöver landstinget leda bort det grundvatten som läcker in i utsprängda utrymmen. Bortledningen av grundvatten kan medföra avsänkta grundvattennivåer i ett område utmed tunnelsträckningen. För att undvika att avsänkningen orsakar skador i omgivningen kan det bli nödvändigt att hålla uppe grundvattennivån genom infiltration av vatten från markytan. Sådan bortledning av inläckande grundvatten och infiltration från markytan är vattenverksamhet enligt miljöbalken, som kräver tillstånd av mark- och miljödomstolen.

Hänsynsregler i miljöbalken

Försiktighetsprincipen säger att den som vill bedriva en verksamhet (exempelvis leda bort grundvatten för byggande av tunnelbana) ska ”utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de försiktighetsmått i övrigt” som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att verksamheten medför skada.

Det är den som söker tillstånd som ska visa att man kan leva upp till miljöbalkens hänsynsregler.

Miljötillstånd med skärpta villkor

En central fråga i tillståndet är hur byggandet av den nya tunnelbanan ska kunna ske utan att det blir skador på byggnader, ledningar, vägar och järnväg (Mälarbanan) på grund av sättningar i marken som kan uppstå när grundvattennivån sänks. Mälarbanan är särskilt känslig för sättningar, med spårändringar och skador som följd. Även E18 är känslig för sättningar.

Den modell som landstinget föreslagit i sin ansökan innebär att man infiltrerar vatten från markytan för att motverka en sänkning av grundvattennivån. Syftet med infiltrationen är att undvika eller ”minska risken” för skada på känsliga byggnader, vägar, ledningar och järnväg i närområdet. Men landstinget har inte presenterat någon utredning som visar att det är möjligt att infiltrera vatten i den utsträckning som behövs för att skadliga sättningar inte ska uppkomma. Mark- och miljödomstolen har därför beslutat om skärpta villkor för grundvattenbortledning, som gäller där tunnelbanan korsar Mälarbanan och E18. För övriga delar av tunnelsträckningen har mark- och miljödomstolen bedömt att infiltration utgör en tillräcklig skyddsåtgärd.

Tillståndet innehåller även andra villkor, exempelvis villkor som begränsar omfattningen av störningar i form av buller och vibrationer på grund av anläggningsarbetena. (För en fullständig beskrivning av villkoren för tillståndet hänvisas till mark- och miljödomstolens dom.)

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen och därefter till Högsta domstolen. Ett överklagande måste ha kommit in senast den 15 december 2017.

Senast ändrad: 2017-11-24

För mer information kontakta:

Kansliet avdelning 4
Mark- och miljödomstolen
08-561 656 40
mmd.nacka.avdelning4@dom.se

Målnummer:

M 7039-15