JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Cirkle K Sverige AB behöver inte flytta

[2017-05-29] Nacka tingsrätt

Mark- och miljödomstolen har idag beslutat att Nacka kommuns skäl för att säga upp tomträttsavtalet till fastigheten Sicklaön 13:83 (Bergs oljehamn) inte har varit tillräckligt starkt.

 

Fastigheten Sicklaön 13:83 ägs av Nacka kommun. På fastigheten finns Bergs oljehamn, en hamn och drivmedelsdepå med cirka 40 cisterner. Verksamheten drivs av Cirkle K Sverige AB. Mellan kommunen och bolaget gäller ett tomträttsavtal, som är ett avtal om rätt att nyttja fastigheten. Kommunen sade upp tomträttsavtalet till avflyttning senast den 31 december 2018. Som skäl för uppsägningen hänvisade kommunen till att man vill bygga bostäder på fastigheten.

 

För att vinna en tvist om uppsägning av ett tomträttsavtal är det inte tillräckligt att fastighetsägaren har ett i och för sig godtagbart skäl för uppsägningen, som man avser att realisera inom en rimlig tid. Fastighetsägaren måste också visa att det är möjligt att få igenom en ny detaljplan för markens nya användning. Det får inte heller vara omöjligt för fastighetsägaren att genomföra den nya markanvändningen någon annanstans.

 

I den här uppsägningstvisten har Nacka kommun inte lyckats visa att det är möjligt att fatta nödvändiga och verkställbara beslut om nya detaljplaner för bostadsbyggande på fastigheten. Kommunen har inte heller övertygat domstolen om att behovet av att bygga 2 000 bostäder inte kan tillgodoses på annan kommunalt ägd mark i närområdet. Nacka kommuns skäl för att säga upp tomträttsavtalet med Cirkle K Sverige AB har därför inte varit tillräckligt starkt.

 

Eftersom kommunen förlorat uppsägningstvisten måste kommunen betala rättegångskostnader till bolaget.

 

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen och därefter till Högsta domstolen.

 

Senast ändrad: 2017-05-29

För mer information kontakta:

Kansliet avdelning 4
Mark- och miljödomstolen
08-561 656 40
mmd.nacka.avdelning4@dom.se

Målnummer:

F 1407-14