JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Detaljplanen för Nobel Center på Blasieholmen upphävs

[2018-05-22] Nacka tingsrätt

Mark- och miljödomstolen upphäver genom en dom idag kommunens beslut om detaljplan för byggande av Nobel Center på Blasieholmen i Stockholm. Domstolen bedömer bl.a. att planen innebär påtaglig skada på riksintresse för kulturmiljövården, att trafikfrågan inte är löst på ett tillfredsställande sätt och att planen innebär betydande olägenheter för en grannfastighet. Domstolen säger alltså nej till byggande enligt detaljplanen.

Kommunfullmäktige i Stockholms kommun beslutade den 25 april 2016 att anta detaljplan för del av fastigheten Norrmalm 3:43 m.fl. (Nobel Center på Blasieholmen) i Stockholms kommun. Kommunens beslut överklagades av ett 40-tal parter till Länsstyrelsen i Stockholms län. Länsstyrelsen upphävde inte planen och flera klagade därför vidare till mark- och miljödomstolen.

Mark- och miljödomstolen har bedömt målet på talan av fem klagande, varav två enskilda parter och tre ideella föreningar.

Domstolen delar länsstyrelsens bedömning i flera delar, bl.a. att det inte finns skäl att upphäva planen på grund av formella brister avseende miljökonsekvensbeskrivningen m.m.

Detaljplanen bedöms dock innebära påtaglig skada på allmänna intressen i form av berört riksintresse för kulturmiljömiljö­vården; Stockholms innerstad med Djurgården. Detta då planen bl.a. på ett oåterkalleligt sätt bedöms påverka den s.k. läsbarheten avseende Stockholms historiska utveckling som hamn-, sjöfarts- och handelsstad. Planen innebär inte heller lämplig markanvändning eller ett varsamt tillägg i denna miljö med dess särskilda kulturhistoriska värden. Domstolen anser även att utredningen inte ger stöd för att möjligheterna att ordna trafik som planen skulle ge upphov till har lösts på ett tillfredsställande sätt.

När det gäller enskilda intressen bedöms planen påverka grannfastigheten Fastighets AB L E Lundberg bl.a. när det gäller förlust av unik sjöutsikt på ett sätt som det inte har funnits anledning för dem att räkna med på platsen och som går utöver vad de kan anses skyldiga att tåla, trots att detta är en storstadsmiljö.

Det s.k. kommunala planmonopolet ger kommunerna stor frihet att planlägga mark- och vattenområden och att besluta om detaljplaner. En detaljplan kan i princip bara upphävas om den strider mot en rättsregel. Domstolen bedömer att ett Nobel Center på Blasieholmen enligt den aktuella detaljplanen skulle få en stor negativ påverkan på motstående allmänna och enskilda intressen, bl.a. kulturmiljö, på ett sätt som strider mot plan- och bygglagen och miljöbalken.

– De motstående intressena väger enligt domstolens mening tyngre än de allmänna och enskilda intressen som detaljplanen representerar, dvs. att bygga ett Nobel Center. Det har därför enligt vår bedömning inte funnits förutsättningar för kommunen att anta detaljplanen och det är därför vi nu upphäver den, säger ansvarig domare Erika Ekman.

Domen kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen, som är sista instans i frågan. Ett överklagande kan ske senast den 12 juni 2018.           

 

Senast ändrad: 2018-05-22

För mer information kontakta:

Erika Ekman
Rådman
08-561 657 35
erika.ekman@dom.se

Målnummer:

P 1535-17