JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Detaljplanen för bussterminalen vid Slussen fastställs

[2018-02-02] Nacka tingsrätt

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt har idag meddelat dom i mål om detaljplan för bussterminal i Katarinaberget. Domstolen avslår eller avvisar samtliga överklaganden.

Kommunfullmäktige i Stockholms kommun beslutade den 20 mars 2017 att anta detaljplan för bussterminal i Katarinaberget vid Slussen. Kommunens beslut överklagades till mark- och miljödomstolen av ett antal privatpersoner och organisationer. Flera överklaganden har avvisats, eftersom klagandena inte hade rätt att överklaga.

 

I de överklaganden som prövas i dagens dom har framförts kritiska synpunkter om bl.a. detaljplaneprocessen, säkerhets- och miljöfrågor. Vidare har ägare av fastigheter ovanpå Katarinaberget hävdat att den tredimensionella fastighetsbildningen i planen strider mot egendomsskyddet i regeringsformen och Europakonventionen.

 

Domstolsprövningen av ett beslut om antagande av detaljplan är begränsad på så sätt att domstolen endast ska pröva om det överklagade beslutet strider mot någon rättsregel på det sätt som klagandena har angett eller som framgår av omständigheterna.

 

Mark- och miljödomstolen har bedömt att beslutet att anta detaljplanen inte strider mot någon rättsregel. Samtliga överklaganden har därför avslagits.

 

Mark- och miljödomstolens dom kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

Senast ändrad: 2018-02-02

För mer information kontakta:

Magnus Hjort
rådman
08-561 656 70
magnus.hjort@dom.se

Målnummer:

P 2576-17