JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Huvudförhandlingen om ett slutförvar för använt kärnbränsle börjar

[2017-08-31] Nacka tingsrätt

Den 5 september börjar mark- och miljödomstolens huvudförhandling om Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar för kärnavfall från det svenska kärnkraftprogrammet.

SKB har hos mark- och miljödomstolen i Nacka tingsrätt ansökt om tillstånd till ett system för slutförvaring av använt kärnbränsle (mål M 1333-11). Ansökan omfattar två anläggningar, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn och en slutförvarsanläggning i Forsmark.

Så sker prövningen

Regeringen ska pröva om verksamheten kan tillåtas enligt miljöbalken. Efter huvudförhandlingen kommer domstolen inte att meddela dom utan lämna ett yttrande till regeringen med domstolens bedömning av om verksamheten kan tillåtas enligt miljöbalken. Om regeringen sedan beslutar att verksamheten ska tillåtas, lämnas ärendet tillbaka till domstolen som då har att pröva frågor om tillstånd och villkor för verksamheten. Domstolens yttrande till regeringen kan inte överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. Domstolens senare dom i frågor om tillstånd och villkor kan däremot överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

Vid sidan om miljötillstånd krävs också regeringens tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet. SKB:s ansökan om ett sådant tillstånd handläggs av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Huvudförhandlingen inleds 5 september

Inför ett yttrande till regeringen håller domstolen huvudförhandling i Nacka, Oskarshamn och Östhammar. Förhandlingen börjar 5 september kl. 10.00 på Quality Hotel Nacka, Värmdövägen 84. Antalet platser för allmänheten kommer att vara begränsat. Allmänhet eller journalist som vill närvara vid förhandlingen kan anmäla det till mmd.nacka.avdelning4@dom.se och i mejlet ange mål M 1333-11. Platser till allmänheten fördelas varje dag enligt följande. Först tio platser till dem som tidigast ankommer till förhandlingslokalen, sedan platser till dem som tidigast anmält sig via mejl, därefter eventuella återstående platser till övriga som ankommer till förhandlingslokalen.

Förhandlingen i Nacka pågår 5 september–14 september och fokuserar på strålsäkerhet efter förslutning av ett slutförvar. Förhandlingen fortsätter i Oskarshamn 2 oktober–6 oktober då lokala miljökonsekvenser och strålsäkerhet under uppförande av en inkapslingsanlägg­ning behandlas. I Östhammar 9 oktober–13 oktober behandlas lokala miljökonsekvenser och strålsäkerhet under uppförande av ett slutförvar. Förhandlingen avslutas 23–27 oktober i Nacka.

Under förhandlingen presenterar SKB ansökan med miljökonsekvensbeskriv­ning och säkerhetsrapporter. Kommuner, myndigheter, miljöorganisationer och allmänhet ges tillfälle att lämna synpunkter på ansökan. Domstolen håller syn genom att besöka platsen för ett slutförvar i Forsmark och befintliga anläggningar i Oskarshamn. (För att delta i syn krävs föranmälan till SKB, se information på Nacka tingsrätts webbplats, Uppmärksammade mål).

Mer information

För att ta del av handlingar i mål M 1333-11, kontakta mark- och miljödom­stolen, avdelning 4, mmd.nacka.avdelning4@dom.se, telefon 08-561 656 40 eller växel 08-561 656 00. Frågor om målet och förhandlingen besvaras 1 september kl. 8.00–11.00 och 4 september kl. 8.00–11.00 av rådmannen Anders Lillienau, tel. 08-561 657 20. Information om målet finns även på Nacka tingsrätts webbplats, se Uppmärksammade mål. Pressmeddelanden och information kommer att publiceras löpande på webbplatsen.

Senast ändrad: 2017-08-31

För mer information kontakta:

Anders Lillienau
Rådman
08-561 657 20
mmd.nacka.avdelning4@dom.se

Målnummer:

M 1333-11