JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Huvudförhandlingen om ett slutförvar för använt kärnbränsle fortsätter i Östhammar

[2017-10-06] Nacka tingsrätt

Den 9 oktober i Östhammar fortsätter mark- och miljödomstolens huvudförhandling om Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar för kärnavfall från det svenska kärnkraftprogrammet.

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har hos mark- och miljödomstolen ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet (mål M 1333-11). Ansökan omfattar två anläggningar, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn och en slutförvarsanläggning i Forsmark.

Så sker prövningen

Regeringen ska pröva om verksamheten kan tillåtas enligt miljöbalken. Efter huvudförhandlingen kommer domstolen inte att meddela dom utan lämna ett yttrande till regeringen med domstolens bedömning av om verksamheten kan tillåtas enligt miljöbalken. Om regeringen sedan beslutar att verksamheten ska tillåtas, lämnas ärendet tillbaka till domstolen som då har att pröva frågor om tillstånd och villkor för verksamheten. Domstolens yttrande till regeringen kan inte överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. Domstolens senare dom i frågor om tillstånd och villkor kan däremot överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

Vid sidan om miljötillstånd krävs också regeringens tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet. SKB:s ansökan om ett sådant tillstånd handläggs av Strålsäkerhetsmyndigheten.

Huvudförhandlingen fortsätter 9 oktober i Östhammar

Inför ett yttrande till regeringen håller domstolen huvudförhandling i Nacka, Oskarshamn och Östhammar. Huvudförhandlingen har pågått i Nacka 5 september–14 september och Oskarshamn 2 oktober–5 oktober. Syn har hållits av SKB:s anläggningar Clab, Äspölaboratoriet och Kapsellaboratoriet i Oskarshamn.

Förhandlingen fortsätter 9 oktober kl. 12.30 i Ladan i Gimo, Idrottsgården, Gymnasievägen, Gimo. Förhandlingen där pågår 9 oktober–13 oktober och fokuserar på lokala miljökonsekvenser och strålsäkerhetsfrågor under uppförande av en slutförvarsanläggning. Domstolen håller syn 12 oktober på platsen för ett slutförvar i Forsmark. Enligt domstolens tidigare information har det krävts föranmälan för att delta i syn och sådan föranmälan kan inte längre göras.

Därefter följer en veckas paus innan förhandlingen fortsätter 23 oktober i Nacka. Förhandlingen planeras att avslutas senast 27 oktober.

Under förhandlingen presenterar SKB ansökan med miljökonsekvensbeskriv­ning och säkerhetsrapporter. Kommuner, myndigheter, miljöorganisationer och allmänhet ges tillfälle att lämna synpunkter på ansökan.

Mer information

För att ta del av handlingar i mål M 1333-11, kontakta mark- och miljödomstolen, avdelning 4, mmd.nacka.avdelning4@dom.se, telefon 08-561 656 40 eller växel 08-561 656 00. Information om målet finns även på Nacka tingsrätts webbplats, se Uppmärksammade mål. Pressmeddelanden och information kommer att publiceras löpande på webbplatsen.

Senast ändrad: 2017-10-06

För mer information kontakta: