JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Pressmeddelande

Skogsbranden i Västmanland kan inte anses vara en miljöskada

[2017-10-30] Nacka tingsrätt

Mark- och miljödomstolen vid Nacka tingsrätt meddelar idag mellandom i de skadeståndsmål som väckts vid domstolen efter den stora skogsbranden i Västmanland. Domstolen prövar i domen enbart frågan om brand genom gnistbildning vid markberedning kan medföra ansvar för miljöskada. Frågan besvaras nekande av domstolen.

Sex försäkringsbolag har vid mark- och miljödomstolen väckt talan mot Stora Enso Skog AB och yrkat att skogsbolaget ska betala skadestånd till dem med cirka 300 miljoner kronor. En av frågorna i målen är om skogsbränder av detta slag kan medföra skadeståndsskyldighet enligt miljöbalken.

Domstolens slutsats är att den gnistbildning som uppkommer vid markberedning inte är så återkommande, omfattande eller kraftfull att den mer regelmässigt kan förväntas orsaka brand. Den kan inte heller jämställas med sådan gnistbildning som kan uppkomma vid en industri. Skadeståndsreglerna i 32 kap. miljö­balken är därför enligt domstolen inte tillämpliga i detta fall.

- Slutsatsen att brand som orsakats på detta sätt inte är en miljöskada innebär att skadeståndsfrågan får prövas av allmän domstol och inte mark- och miljödomstolen, uppger Elisabet Wass Löfstedt, en av domarna i målet.    

Utgångspunkten för domstolens prövning har varit att skador genom brand normalt inte omfattas av det strikta skadeståndsansvaret enligt miljöbalken men att det kan finnas undantag, t.ex. om branden uppkommit genom mer varaktig gnistbildning från en industri. Mark- och miljödomstolen konstaterar att marken där markberedningen skett varit stenig och att det därför återkommande måste ha uppkommit gnistor vid markberedningen. Enligt domstolen är det dock inte visat att gnistbildningen varit så varaktig eller regelbunden att den kan jämställas med den som uppkommer i industriell verksamhet. Inte heller är det klarlagt att de gnistor som uppkommer är tillräckligt kraftfulla för att normalt sett orsaka bränder som sprider sig utanför verksamhetsområdet. Antalet skogsbränder som orsakas av skogsmaskiner sett i relation till omfattningen av den markberedning som sker i Sverige talar enligt domstolen för att det inte är särskilt vanligt att gnistor av detta slag orsakar skogsbränder som sprider sig i omgivningen.

Mark- och miljödomstolen har i frågan hållit särskild huvudförhandling och syn.

Senast ändrad: 2017-10-30

För mer information kontakta:

Elisabet Wass Löfstedt
Rådman
08-561 656 95

Målnummer:

M 4091-16, M 4386-16 och M 4475-16