JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ordlista

Denna ordlista försöker förklara en del ord och uttryck som förekommer på hemsidan. Den berör främst sådant som gäller allmän domstol. Ordlistan är inte heltäckande.

Allmän domstol
Tingsrätt - Hovrätt - Högsta domstolen. Jfr förvaltningsdomstol

Belastningsregister
Kallades tidigare kriminalregister. Register där domar m.m. i brottmål registreras. I de allra flesta brottmål har domstolen tillgång till ett utdrag ur belastningsregistret för den tilltalade. 

Beredningsjurist
Juridiskt utbildad tjänsteman ­­­­­­­­­­­- ofta tidigare tingsnotarie - som biträder rätten med att förbereda målen och med att skriva förslag till avgöranden. Tjänstgör också som protokollförare.

Domkrets
Det geografiska område inom vilket domstol är behörig att ta upp mål. Detsamma som domsaga.

Domsaga
Detsamma som domkrets.

Domstolshandläggare
Tjänsteman utan juristutbildning som svarar för den praktiska hanteringen av mål och ärenden. Kan efter förordnande vara behörig att fatta beslut i en del förberedande frågor.

Tingsfiskal
Icke ordinarie domare som är under utbildning.

Frivården
Organisation inom kriminalvården som administrerar påföljder som skyddstillsyn, samhällstjänst m.m. I mål där påföljden kan bli fängelse begär domstolen ofta ett yttrande från Frivården. Detta yttrande tjänar som ett underlag när domstolen bestämmer om påföljden ska bli fängelse eller t.ex. villkorlig dom eller skyddstillsyn.

Fysisk person
En levande människa (jfr. juridisk person) 

Hovrättsassessor
Färdigutbildad domare som ännu inte har ordinarie tjänst. Kan tjänstgöra i hovrätt eller i tingsrätt.

Huvudförhandling
Kallas i dagligt tal rättegång. Förhandling i tvistemål eller brottmål där målet gås igenom och vittnesmål m.m. tas upp. Efter huvudförhandlingen ska domstolen avgöra målet. 

Juridisk person
Någon form av sammanslutning t.ex. bolag, förening, kommun, landsting, staten.

Kärande
För att tingsrätten ska pröva en tvist krävs att en ansökan om stämning ges in. Den som ansöker om stämning och på så sätt väcker talan i domstolen kallas kärande. Den som ansökan riktas mot och som blir kärandens motpart i domstolen kallas svarande.

Lagman
Ordinarie domare som är chef för en tingsrätt eller förvaltningsdomstol.

Lottning
Fördelning av inkommande mål och ärenden på de olika rotlarna. Målen lottas genom att de fördelas på rotlarna i tur och ordning allt eftersom de kommer in. Varje typ av mål lottas för sig. 

Muntlig förberedelse
Förhandling som syftar till att bereda målet inför den slutliga huvudförhandlingen. Under vissa förutsättningar kan ett tvistemål avgöras i anslutning till den muntliga förberedelsen. Muntlig förberedelse förekommer mera sällan i brottmål.

Målsägande
En fysisk eller juridisk person som drabbats av ett brott. Vissa brott (t.ex rattfylleri) drabbar inte någon och då finns inte heller någon målsägande.

Målsägandebiträde
En person (oftast en jurist) som hjälper och lämnar stöd åt målsäganden i ett brottmål. Målsägandebiträde blir oftast aktuellt när någon utsatts för allvarligare våldsbrott eller övergrepp. Målsägandebiträdet förordnas av domstolen och får sin ersättning av staten.

Nämndeman
Vald ledamot av rätten, som dömer tillsammans med yrkesdomare i brottmål och familjemål. Förekommer i tingsrätt, förvaltningsrätt, hovrätt och kammarrätt.

Ordinarie domare
Domare som utnämnts av regeringen på en fast domartjänst.

Protokollförare
Tjänsteman med eller utan juristutbildning som tjänstgör som protokollförare vid olika typer av förhandlingar. Kan vara såväl tingsnotarier som domstolshandläggare. Den som är protokollförare vid en förhandling ingår inte i rätten, dvs. han eller hon har inte rösträtt när rätten fattar beslut.

Registrator
Tjänsteman utan juristutbildning som registrerar inkommande mål och ärenden och fördelar målen på de olika rotlarna. 

Rådman
Ordinarie domare i en tingsrätt eller förvaltningsdomstol.

Svarande
Den som väcker talan i domstolen kallas kärande. Kärandens motpart i domstolen kallas svarande. Se även kärande.

Tilltalad
Den som är åtalad i målet, dvs. den som enligt åklagaren uppfattning har gjort sig skyldig till ett brott. Brottmålsrättegångens syfte är i första hand att avgöra om den tilltalade har begått brottet eller inte.

Tingsnotarie
En (oftast) nyutexaminerad jurist som gör en två år lång praktiktjänstgöring vid tingsrätten.
Senast ändrad: 2015-03-12

Hittar du inte ordet du söker kan det finnas i Domstolsverkets juridiska ordlista