JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle m.m.

Mark- och miljödomstolen kommer den 20 december att överlämna ett yttrande till regeringen i målet om ett slutförvar för använt kärnbränsle

 

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har hos mark- och miljödomstolen ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet (mål M 1333-11). Ansökan omfattar två anläggningar, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn och en slutförvarsanläggning i Forsmark, Östhammar.

 

Så sker prövningen

 

Regeringen ska pröva om verksamheten kan tillåtas enligt miljöbalken. Efter den huvudförhandling som hållits under hösten kommer domstolen inte att meddela dom utan lämna ett yttrande till regeringen med domstolens bedömning av om verksamheten kan tillåtas enligt miljöbalken. Om regeringen sedan beslutar att verksamheten ska tillåtas, lämnas ärendet tillbaka till domstolen som då har att pröva frågor om tillstånd och villkor för verksamheten. Domstolens yttrande till regeringen kan inte överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. Domstolens senare dom i frågor om tillstånd och villkor kan däremot överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

 

Vid sidan om miljötillstånd krävs också regeringens tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet. SKB:s ansökan om ett sådant tillstånd handläggs av Strålsäkerhetsmyndigheten. Information om detta ärende finns på Strålsäkerhetsmyndighetens webb, www.stralsakerhetsmyndigheten.se.

 

Huvudförhandlingen har avslutats den 26 oktober

 

Inför ett yttrande till regeringen har domstolen hållit huvudförhandling i Nacka, Oskarshamn och Östhammar. Förhandlingen har pågått i Nacka 5–14 september, Oskarshamn 2–5 oktober, Östhammar 9–13 oktober och åter i Nacka 23–26 oktober. Syn har hållits vid platsen för ett slutförvar i Forsmark och vid SKB:s anläggningar Clab, Äspölaboratoriet och Kapsellaboratoriet i Oskarshamn.

 

Under förhandlingen har SKB presenterat ansökan med miljökonsekvensbeskriv­ning och säkerhetsrapporter. Kommuner, myndigheter, miljöorganisationer och enskilda har lämnat synpunkter på ansökan.

 

Ett yttrande kommer att överlämnas till regeringen den 23 januari 2018

 

Domstolen har den 5 december meddelat, med ändring av ett tidigare beslut, att domstolens yttrande kommer att överlämnas till regeringen den 23 januari 2018 och vara tillgängligt på domstolens kansli samma dag från kl. 11.00.

 

Mer information

 

Man kan ta del av ansökningshandlingarna, förhandlingsordningen och övriga handlingar i målet hos aktförvararna Hanna Horneij, Östhammars kommun, kommunkansliet, Stångörsvägen 10, Östhammar, telefon 0173-86 000 och Per Nygren, Oskarhamns kommun, Varvsgatan 8, Oskarshamn, telefon 0491-88 000. Handlingarna finns också tillgängliga hos mark- och miljödomstolen, avdelning 4, mmd.nacka.avdelning4@dom.se, telefon 08-561 656 40 eller växel 08-561 656 00. Ansökningshandlingar från SKB finns tillgängliga på SKB:s webb.

 

För mer information om målets handläggning, se dagboksblad.

 

Information kommer att publiceras löpande på webbplatsen.

 
Senast ändrad: 2018-01-12

För mer information kontakta:

Anders Lillienau
rådman
08-561 657 20

Jan-Olof Arvidsson
miljöråd
08-561 657 10