JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle m.m.

Slutförvar för använt kärnbränsle och kärnavfall med anläggningar i Östhammar och Oskarshamn

 

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har hos mark- och miljödomstolen ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet (mål M 1333-11). Ansökan avser både miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet och omfattar

 

  • slutförvar för använt kärnbränsle och kärnavfall i Forsmark i Östhammars kommun
  • centralt mellanlager och anläggning för inkapsling av använt kärnbränsle (Clab/Clink) på Simpevarpshalvön i Oskarshamns kommun.

 

Den ansökta verksamheten är av sådant slag att regeringen ska pröva om den är tillåtlig enligt miljöbalken. Mark- och miljödomstolen ska med ett eget yttrande överlämna frågan om tillåtlighet till regeringen. Domstolen har i januari 2016 kungjort ansökan och gett kommuner, myndigheter, sakägare, föreningar och övriga tillfälle att lämna synpunker på ansökan.

 

Hos Strålsäkerhetsmyndigheten pågår, samtidigt med tillståndsprövningen enligt miljöbalken, ett ärende om tillstånd till slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall enligt lagen om kärnteknisk verksamhet. Information om detta ärende finns på Strålsäkerhetsmyndighetens webb, stralsakerhetsmyndigheten.se.

 

Huvudförhandling inför mark- och miljödomstolens yttrande till regeringen

 

Inför ett yttrande till regeringen håller mark- och miljödomstolen huvudförhandling med syn, se kungörelse. Huvudförhandlingen genomförs i huvudsak enligt följande.

 

Vecka 36, 37 och 43 hålls huvudförhandling i Stockholm med början den 5 september kl. 10.00 på Quality Hotel Nacka, Värmdövägen 84, Nacka. Förhandlingsdagar är 5 september-8 september, 11 september-14 september samt 23, 24, 26 och 27 oktober.

 

Vecka 40 fortsätter huvudförhandlingen i Oskarshamns kommun med början den 2 oktober kl. 13.30 på Forum, Södra Långgatan 15-17, Oskarshamn. Förhandlingsdagar är 2 oktober-6 oktober. Syn hålls den 4 oktober på Clab/Clink och Äspölaboratoriet och den 5 oktober på Kapsellaboratoriet. Se nedan angående föranmälan till syn.

 

Vecka 41 fortsätter huvudförhandlingen i Östhammars kommun med början den 9 oktober kl. 12.30 i Ladan i Gimo, Idrottsgården, Gymnasievägen, Gimo. Förhandlingsdagar är 9 oktober-13 oktober. Syn hålls den 12 oktober vid platsen för Kärnbränsleförvaret i Forsmark. Se nedan angående föranmälan till syn.

 

Föranmälan till syn

 

För tillträde till mellanlagret Clab i Oskarshamn i samband med syn krävs registrering i förväg av samtliga deltagare enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar (SSMFS 2008:12). För deltagande krävs föranmälan med namn, personnummer och hemort till SKB genom mejl till besok@skb.se eller telefon 0491-76 78 05 senast fredagen den 15 september. Clab är inte handikappanpassat.

 

För syn vid Kapsellaboratoriet i Oskarshamn behövs föranmälan med namn, personnummer och hemort till SKB genom mejl till besok@skb.se eller telefon 0491-76 78 05 senast fredagen den 15 september.

 

För syn vid Äspölaboratoriet behövs föranmälan med namn, personnummer och hemort till SKB genom mejl till besok@skb.se eller telefon 0491-76 78 05 senast fredagen den 15 september. Tunnelanläggningen är inte handikappanpassad.

 

För syn vid platsen för Kärnbränsleförvaret behövs föranmälan med namn och hemort till SKB genom mejl till besok@skb.se eller telefon 0491-76 78 05 senast fredagen den 15 september.

 

I samtliga fall måste en giltig fotolegitimation uppvisas för tillträde till respektive anläggning eller område.

 

Hur man får del av handlingar i målet

 

Man kan ta del av ansökningshandlingarna, förhandlingsordningen och övriga handlingar i målet hos aktförvararna Hanna Horneij, Östhammars kommun, kommunkansliet, Stångörsvägen 10, Östhammar, telefon 0173-86 000 och Per Nygren, Oskarhamns kommun, Varvsgatan 8, Oskarshamn, telefon 0491-88 000. Handlingarna finns också tillgängliga hos domstolen. Ansökningshandlingar från SKB finns tillgängliga på SKB:s webb.
Senast ändrad: 2017-07-05

För mer information kontakta:

Anders Lillienau
rådman
08-561 657 20

Jan-Olof Arvidsson
miljöråd
08-561 657 10