JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Slutförvar för använt kärnbränsle m.m.

 

Mark- och miljödomstolen har den 23 januari 2018 lämnat ett yttrande till regeringen angående Svensk Kärnbränslehantering AB:s ansökan om tillstånd till ett slutförvar för kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet. Domstolen bedömer att det behövs ytterligare underlag om kapseln för att slutförvaret ska kunna tillåtas

 

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har hos mark- och miljödomstolen ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet. Ansökan omfattar två anläggningar, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn och en slutförvarsanläggning i Forsmark, Östhammar.

 

Så sker prövningen

 

Regeringen ska pröva om verksamheten kan tillåtas. I yttrandet till regeringen har domstolen bedömt om verksamheten kan tillåtas enligt miljöbalken. Om regeringen sedan beslutar att verksamheten ska tillåtas, lämnas ärendet tillbaka till domstolen som då har att pröva frågor om tillstånd och villkor för verksamheten. Domstolens yttrande till regeringen kan inte överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. Domstolens senare dom i frågor om tillstånd och villkor kan däremot överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

 

Vid sidan om miljötillstånd krävs också regeringens tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet. SKB:s ansökan om ett sådant tillstånd handläggs av Strålsäkerhetsmyndigheten. Information om detta ärende finns på Strålsäkerhetsmyndighetens webb, www.stralsakerhetsmyndigheten.se.

 

Domstolens bedömning av slutförvaret i Forsmark

 

SKB:s utredning är gedigen men det finns fortfarande osäkerheter om kapselns förmåga att innesluta kärnavfallet på lång sikt. Osäkerheterna handlar om i vilken omfattning kapslarna kan skadas av korrosion och av processer som påverkar kapselns mekaniska hållfasthet. Den samlade utredningen visar att osäkerheterna om kapselns skyddsförmåga är betydande och att alla osäkerheter inte har beaktats i SKB:s säkerhetsanalys.

 

Domstolen kan inte utifrån den nuvarande säkerhetsanalysen komma fram till att slutförvaret är säkert på lång sikt. Slutsatsen är därför att slutförvaret kan tillåtas enligt miljöbalken endast om SKB redovisar ytterligare underlag som klargör att slutförvaret är säkert även när det gäller kapselns skyddsförmåga.

 

Slutförvaret kan tillåtas med hänsyn till miljöbalkens krav på platsval, skyddade områden och skyddade arter. Verksamheten innebär dock en risk för påtaglig skada på riksintresseområdet Forsmark-Kallrigafjärden men mark- och miljödomstolen bedömer att riksintresset för slutförvaring ska ges företräde. Det krävs tillstånd för flera Natura 2000-områden. Om skyddsåtgärder vidtas kan tillstånd ges för Natura 2000-områdena.

 

Den som har tillstånd enligt miljöbalken har ett ansvar för verksamheten tills vidare, dvs. utan tidsbegränsning. Det finns olika uppfattningar om ansvaret på lång sikt. Östhammars kommun har motsatt sig ett sistahandsansvar för kommunen. Frågan uppkommer om staten ska ha ett sistahandsansvar för slutförvaret. Det behöver klargöras vem som har ansvaret enligt miljöbalken på lång sikt.

 

Innan tillåtlighet ges bör regeringen även överväga vissa lagändringar, bland annat att ge Strålsäkerhetsmyndigheten en starkare ställning i miljöbalken.

 

Domstolens bedömning av anläggningar i Oskarshamn

 

SKB har ansökt om tillstånd till verksamhet vid den befintliga anläggningen Clab och den planerade inkapslingsanläggningen Clink i Oskarshamn. Domstolen bedömer att verksamheten vid Clab och Clink kan tillåtas enligt miljöbalken.

 

Länk till yttrandet och sammanfattning

 

Yttrandet till regeringen, se yttrandet, sammanfattning av yttrandet, se sammanfattning.

 

Mer information

Man kan ta del av handlingar i mål M 1333-11 hos aktförvararna Hanna Horneij, Östhammars kommun, kommunkansliet, Stångörsvägen 10, Östhammar, telefon 0173-86 000 och Per Nygren, Oskarhamns kommun, Varvsgatan 8, Oskarshamn, telefon 0491-88 000. Man kan också kontakta mark- och miljödomstolen, avdelning 4, mmd.nacka.avdelning4@dom.se, telefon 08-561 656 40 eller växel 08-561 656 00. Ansökningshandlingar från SKB finns tillgängliga på SKB:s webb.
Senast ändrad: 2018-01-23

För mer information kontakta:

Anders Lillienau
rådman
08-561 657 20

Jan-Olof Arvidsson
miljöråd
08-561 657 10