JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

Ansökan om slutförvar för använt kärnbränsle m.m.

Mark- och miljödomstolen börjar huvudförhandlingen om ett slutförvar för använt kärnbränsle med anläggningar i Östhammar och Oskarshamn

 

Svensk Kärnbränslehantering AB (SKB) har hos mark- och miljödomstolen ansökt om tillstånd enligt miljöbalken till slutförvaring av använt kärnbränsle och kärnavfall från det svenska kärnkraftsprogrammet (mål M 1333-11). Ansökan omfattar två anläggningar, en inkapslingsanläggning i Oskarshamn och en slutförvarsanläggning i Forsmark.

 

Så sker prövningen

 

Regeringen ska pröva om verksamheten kan tillåtas enligt miljöbalken. Efter huvudförhandlingen kommer domstolen inte att meddela dom utan lämna ett yttrande till regeringen med domstolens bedömning av om verksamheten kan tillåtas enligt miljöbalken. Om regeringen sedan beslutar att verksamheten ska tillåtas, lämnas ärendet tillbaka till domstolen som då har att pröva frågor om tillstånd och villkor för verksamheten. Domstolens yttrande till regeringen kan inte överklagas till Mark- och miljööverdomstolen. Domstolens senare dom i frågor om tillstånd och villkor kan däremot överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

 

Vid sidan om miljötillstånd krävs också regeringens tillstånd enligt lagen om kärnteknisk verksamhet. SKB:s ansökan om ett sådant tillstånd handläggs av Strålsäkerhetsmyndigheten. Information om detta ärende finns på Strålsäkerhetsmyndighetens webb, www.stralsakerhetsmyndigheten.se.

 

Huvudförhandling inleds 5 september

 

Inför ett yttrande till regeringen håller domstolen huvudförhandling i Nacka, Oskarshamn och Östhammar. Förhandlingen börjar 5 september kl. 10.00 på Quality Hotel Nacka, Värmdövägen 84. Antalet platser för allmänheten kommer att vara begränsat. Allmänhet eller journalist som vill närvara vid förhandlingen kan anmäla det till mmd.nacka.avdelning4@dom.se och i mejlet ange mål M 1333-11. Platser till allmänheten fördelas varje dag enligt följande. Först tio platser till dem som tidigast ankommer till förhandlingslokalen, sedan platser till dem som tidigast anmält sig via mejl, därefter eventuella återstående platser till övriga som ankommer till förhandlingslokalen.

 

Förhandlingen i Nacka pågår 5 september–14 september och fokuserar på strålsäkerhet efter förslutning av ett slutförvar. Förhandlingen fortsätter i Oskarshamn 2 oktober–6 oktober då lokala miljökonsekvenser och strålsäkerhet under uppförande av en inkapslingsanläggning behandlas. I Östhammar 9 oktober–13 oktober behandlas lokala miljökonsekvenser och strålsäkerhet under uppförande av ett slutförvar. Förhandlingen avslutas 23–27 oktober i Nacka.

 

Under förhandlingen presenterar SKB ansökan med miljökonsekvensbeskriv­ning och säkerhetsrapporter. Kommuner, myndigheter, miljöorganisationer och allmänhet ges tillfälle att lämna synpunkter på ansökan. Domstolen håller syn genom att besöka platsen för ett slutförvar i Forsmark och befintliga anläggningar i Oskarshamn. För att delta i syn krävs föranmälan till SKB, se information nedan.

 

Mark- och miljödomstolen har kungjort att den håller huvudförhandling med syn, se kungörelse.

 Föranmälan till syn

 

För tillträde till mellanlagret Clab i Oskarshamn i samband med syn krävs registrering i förväg av samtliga deltagare enligt Strålsäkerhetsmyndighetens föreskrifter om fysiskt skydd av kärntekniska anläggningar (SSMFS 2008:12). För deltagande krävs föranmälan med namn, personnummer och hemort till SKB genom mejl till besok@skb.se eller telefon 0491-76 78 05 senast fredagen den 15 september. Clab är inte handikappanpassat.

 

För syn vid Kapsellaboratoriet i Oskarshamn behövs föranmälan med namn, personnummer och hemort till SKB genom mejl till besok@skb.se eller telefon 0491-76 78 05 senast fredagen den 15 september.

 

För syn vid Äspölaboratoriet behövs föranmälan med namn, personnummer och hemort till SKB genom mejl till besok@skb.se eller telefon 0491-76 78 05 senast fredagen den 15 september. Tunnelanläggningen är inte handikappanpassad.

 

För syn vid platsen för Kärnbränsleförvaret behövs föranmälan med namn och hemort till SKB genom mejl till besok@skb.se eller telefon 0491-76 78 05 senast fredagen den 15 september.

 

I samtliga fall måste en giltig fotolegitimation uppvisas för tillträde till respektive anläggning eller område.

 

Mer information

 

Man kan ta del av ansökningshandlingarna, förhandlingsordningen och övriga handlingar i målet hos aktförvararna Hanna Horneij, Östhammars kommun, kommunkansliet, Stångörsvägen 10, Östhammar, telefon 0173-86 000 och Per Nygren, Oskarhamns kommun, Varvsgatan 8, Oskarshamn, telefon 0491-88 000. Handlingarna finns också tillgängliga hos mark- och miljödomstolen, avdelning 4, mmd.nacka.avdelning4@dom.se, telefon 08-561 656 40 eller växel 08-561 656 00. Ansökningshandlingar från SKB finns tillgängliga på SKB:s webb.

 

För mer information om målets handläggning, se dagboksblad.

 

Information kommer att publiceras löpande på webbplatsen.
Senast ändrad: 2017-09-19

För mer information kontakta:

Anders Lillienau
rådman
08-561 657 20

Jan-Olof Arvidsson
miljöråd
08-561 657 10