JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

2018-01-16 Huvudförhandling inleds den 13 februari

[2018-01-16] Nacka tingsrätt

 

Ny tunnelbana från Odenplan till Arenastaden

 

Stockholms läns landsting (Förvaltningen för utbyggd tunnelbana) har hos mark- och miljödomstolen ansökt om tillstånd till grundvattenbortledning m.m. Bakgrunden till ansökan är att tunnelbanenätet avses att byggas ut med en ny linje (den gula linjen) från Odenplan till Arenastaden. Tunnelbanan ska löpa under mark hela sträckan.

 

Vad prövar mark- och miljödomstolen?

 

För att kunna anlägga och driva den nya tunnelbanan behöver det grundvatten som läcker in i utsprängda utrymmen ledas bort. Bortledningen av grundvatten kan medföra avsänkta grundvattennivåer i ett område utmed tunnelsträckningen. För att undvika att sådan avsänkning orsakar skada på motstående intressen kan det bli nödvändigt att hålla uppe grundvattennivån genom infiltration av vatten från markytan. Bortledning av inläckande grundvatten och infiltration från markytan är vattenverksamhet enligt miljöbalken, som kräver tillstånd. Det är denna vattenverksamhet som omfattas av landstingets ansökan och som mark- och miljödomstolen nu ska pröva. Efter huvudförhandlingen redovisar domstolen sitt ställningstagande i en dom, som kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

 

Det pågår också ett arbete med att ta fram en järnvägsplan enligt lagen om byggande av järnväg och nya detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Det är Trafikverket respektive Solna stad och Stockholms stad som beslutar om järnvägsplan och detaljplaner. Mer information om hur det går till finns på landstingets webbplats.  

 

Huvudförhandlingen inleds den 13 februari

 

Mark- och miljödomstolen håller huvudförhandling under perioden 13-22 februari. Förhandlingen börjar den 13 februari kl. 09.30 på Piperska Muren, Scheelegatan 14 i Stockholm. Mer information om huvudförhandlingen och vilka frågor som behandlas olika dagar finns i förhandlingsordningen.

 

Hur man får del av handlingar i målet om grundvattenbortledning

 

Man kan ta del av ansökningshandlingarna och övriga handlingar i målet hos aktförvararna Ellinor Johansson, Solna stad, Stadsledningsförvaltningen, Stadhusgången 2, 08-746 13 53 respektive Cecilia Granlund, Stockholms kommun, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, 08-508 271 12. Mer information om projektet och ansökningshandlingarna finns även på landstings webbplats.

 

 

 

Senast ändrad: 2018-01-16

 

Senast ändrad: 2018-01-16