JavaScript är inaktiverat i webbläsaren, läs mer här.

2017-08-22 - Ansökan Kungörs

[2017-10-11] Nacka tingsrätt

Ny tunnelbana till Arenastaden

Stockholms läns landsting (Förvaltningen för utbyggd tunnelbana) har hos mark- och miljödomstolen ansökt om tillstånd till vattenverksamhet för att få utföra följande åtgärder

  • bortleda inläckande grundvatten från tunnlar, stationer, uppgångar och tillhörande anläggningar,
  • under byggskedet leda bort allt grundvatten från öppna schakt i jord,
  • inom influensområdet vid behov få infiltrera vatten i jord och berg för att upprätthålla godtagbara grundvattennivåer, samt
  • utföra och bibehålla anläggningar för dessa åtgärder samt riva ut tillfälliga anläggningar.

Bakgrunden till ansökan är att tunnelbanenätet avses byggas ut med en ny linje (den gula linjen) från Odenplan till Arenastaden. Tunnelbanan ska löpa under mark hela sträckan.

Vad prövar mark- och miljödomstolen?

För att kunna anlägga och driva den nya tunnelbanan behöver det grundvatten som läcker in i utsprängda utrymmen ledas bort. Bortledningen av grundvatten kan medföra avsänkta grundvattennivåer i ett område utmed tunnelsträckningen. För att undvika att sådan avsänkning orsakar skada på motstående intressen kan det bli nödvändigt att hålla uppe grundvattennivån genom infiltration av vatten från markytan. Sådan bortledning av inläckande grundvatten och infiltration från markytan är vattenverksamhet enligt miljöbalken, som kräver tillstånd. Det är denna vattenverksamhet som omfattas av landstingets ansökan och som mark- och miljödomstolen nu ska pröva. Efter kommande huvudförhandling redovisar domstolen sitt ställningstagande i en dom, som kan överklagas till Mark- och miljööverdomstolen.

Det pågår också ett arbete med att ta fram en järnvägsplan enligt lagen om byggande av järnväg och nya detaljplaner enligt plan- och bygglagen. Det är Trafikverket respektive Solna stad och Stockholms stad som beslutar om järnvägsplan och detaljplaner. Mer information om hur det går till finns på landstingets webbplats.  

Tidsplan för handläggningen i mark- och miljödomstolen

Domstolen har kungjort ansökan om grundvattenbortledning och gett myndigheter, berörda fastighetsägare och övriga tillfälle att lämna synpunkter på ansökan senast den 6 oktober 2017.

Den fortsatta handläggningen av ansökan följer av en tidsplan.

Hur man får del av handlingar i målet

Man kan ta del av ansökningshandlingarna och övriga handlingar i målet hos aktförvararna Ellinor Johansson, Solna kommun, Stadsledningsförvaltningen, Stadshusgången 2, 08-746 13 53 och Cecilia Granlund, Stockholms kommun, Tekniska nämndhuset, Fleminggatan 4, 08-508 27 112. Mer information om projektet och ansökningshandlingarna finns även på Stockholms läns landstings webbplats.

Senast ändrad: 2017-10-11